ความยาวรหัสผ่านต้องอยู่ระหว่าง 4-13 ตัวอักษร และอนุญาตเฉพาะอักขระ a-z, A-Z, 0-9 หรือ - หรือ _ เท่านั้น
หมายเหตุ:
  1. ให้ผู้สมัครถ่ายรูปในขณะที่ถือบัตรคนพิการ ให้เห็นบัตรและหน้าชัดเจน สำหรับบุคลากรที่ทำงานภายใต้การพัฒนาคุณภาพคนพิการ ให้แนบหนังสือรับรองจากหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสมาชิก
  2. นามสกุลไฟล์ต้องเป็น jpg, jpeg, gif, png, pdf, zip, rar, 7z อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีขนาดไม่เกิน 5MB เท่านั้น

4 + 6 = ?