หมวดหมู่:
แสดงผลเรียงตาม:
เลือกการแสดงผล:
คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom เบื้องต้น

ชื่อวีดีโอ : คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom เบื้องต้น

สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Aug 21, 2020
ทำอย่างไรให้มี R&D Mindset ในตัวเอง กับ สวทช. | The Secret Sauce EP.94

ชื่อวีดีโอ : ทำอย่างไรให้มี R&D Mindset ในตัวเอง กับ สวทช. | The Secret Sauce EP.94

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jun 28, 2019
4.เนื้อหา Top Vocab 4

ชื่อวีดีโอ : 4.เนื้อหา Top Vocab 4

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
3.เนื้อหา Top Vocab 3

ชื่อวีดีโอ : 3.เนื้อหา Top Vocab 3

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
2.เนื้อหา Top Vocab 2

ชื่อวีดีโอ : 2.เนื้อหา Top Vocab 2

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
1.เนื้อหา Top Vocab 1

ชื่อวีดีโอ : 1.เนื้อหา Top Vocab 1

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
3.เนื้อหา Pronunciation 3 S vs Z, K vs G, Ch vs J

ชื่อวีดีโอ : 3.เนื้อหา Pronunciation 3 S vs Z, K vs G, Ch vs J

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
2.เนื้อหา Pronunciation 2 F vs V, W,R,H,T vs D

ชื่อวีดีโอ : 2.เนื้อหา Pronunciation 2 F vs V, W,R,H,T vs D

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
1.เนื้อหา Pronunciation 1 Syllable,P&B,Nasal Sound

ชื่อวีดีโอ : 1.เนื้อหา Pronunciation 1 Syllable,P&B,Nasal Sound

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
6.English for Work - Grammar - Grammar Past Simple

ชื่อวีดีโอ : 6.English for Work - Grammar - Grammar Past Simple

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
5.English for Work - Grammar - Grammar Present Perfect

ชื่อวีดีโอ : 5.English for Work - Grammar - Grammar Present Perfect

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019
4.English for Work - Grammar - Present Continuous Tense

ชื่อวีดีโอ : 4.English for Work - Grammar - Present Continuous Tense

ผู้จัดทำ : -
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019