กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ 15

avatar
Benyalai Admin1
28 Nov 2019

โครงการส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดออนไลน์ผ่านระบบให้บริการออนไลน์ ครั้งที่ 15

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นขึ้น ณ  ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   

  

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและเพื่อแนะนำการใช้งานห้องสมุดออนไลน์ การใช้งานแอพพลิเคชั่นห้องสมุดในระบบปฏิบัติการ  IOS และ Android ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ ซึ่งสนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ

  

  

ภาพบรรยากาศในกิจกรรม โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 Website : http://www.benyalai.org, ฐานที่ 2 Smartphone ระบบปฏิบัติการ IOS, ฐานที่ 3 Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android และฐานที่ 4 เครื่องฟังหนังสือเดซี (EVO E10)

  

 

  

  

  

    

 

 

 

 

SHARE ON SOCIAL MEDIA :