Online library usage and E-Pub book production

avatar
Benyalai Admin1
25 Sep 2019

รูปภาพวิทยากร Mr.Prashant Ranjan Verma กำลังบรรยาย

เมื่อวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ E-Pub เพื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเบญญาลัย สนับสนุนโดย The Lipoid Stiftung Foundation

รูปภาพในช่วงพิธีเปิด  รูปภาพในช่วงพิธีเปิด

รูปภาพผู้เข้าอบรม  รูปภาพผู้เข้าอบรม

 รูปภาพผู้เข้าอบรม  รูปภาพผู้เข้าอบรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ E-pub ให้กับหน่วยผลิตและให้บริการสื่อสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ โดยมี Mr. Prashant Ranjan Verma ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงสื่อต่างๆ จาก DAISY Consortium มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

      

      

      

รูปภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ E-pub

      

รูปภาพผู้เข้าอบรมนำเสนอโปรเจคที่ทำเป็นกลุ่ม

รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม  รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม  รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม  รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม  รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม  รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม  รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม  รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

รูปภาพมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

รูปภาพมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร Mr.Prashant Ranjan Verma

รูปภาพมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร Mr.Prashant Ranjan Verma

 Group image

SHARE ON SOCIAL MEDIA :