โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac-OS ร่วมกับ Voice Over สำหรับคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 2

avatar
Benyalai Admin1
31 Aug 2020

เมื่อวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac-OS ร่วมกับ Voice Over สำหรับคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 2  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักหอสมุดเบญญาลัย 

ผู้เข้าอบรม

สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวนเงิน 458,250 บาท กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac Os ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอได้ และเพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้สำหรับการประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างนายจ้างและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและมีความสุขกับการทำงาน 

ผู้เข้าอบรม  ผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรม  ผู้เข้าอบรม

คณะผู้เข้าอบรมถ่ายภาพหน้าอาคารเบญญาลัย

 

 

SHARE ON SOCIAL MEDIA :