เปลี่ยนจากความคิดเป็นพลัง เปลี่ยนจากคนที่มีเพียงแค่ความหวังให้ลุกขึ้นยืนได้...

avatar
Benyalai Admin1
15 May 2020

รูปภาพเด็กกำลังอ่านอักษรเบรลล์

“เปลี่ยนจากความคิดเป็นพลัง เปลี่ยนจากคนที่มีเพียงแค่ความหวังให้ลุกขึ้นยืนได้ ถึงแม้ว่าการมองไม่เห็นจะเป็นอุปสรรค แต่เรามีความเชื่อมั่นว่า ความรู้คือแสงสว่างนำทางเรา ทุนทรัพย์คนละนิดจากท่านจะช่วยเปลี่ยนความฝันของน้องๆ ให้เป็นความจริง”

รูปภาพเด็กกำลังอ่านอักษรเบรลล์     รูปภาพเด็กกำลังใช้สเลท สไตรัส

รูปภาพเด็กกำลังเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์     รูปภาพเด็กกำลังเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุดเบญญาลัย ห้องสมุดออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เราทำหน้าที่ผลิต รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสื่อสารสนเทศผ่านระบบให้บริการออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น (คนตาบอด) โดยมีแนวคิดที่ว่า “ความรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ย่อมสามารถสร้างความเท่าเทียมกันในสิทธิของมนุษย์” งบประมาณในการดำเนินงานส่วนใหญ่ เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาที่เข้ามาบริจาคให้แก่เรา
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเราเป็นอย่างมาก จากที่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อดำเนินงานในการให้บริการสื่อสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางเห็น แต่จากปัญหาดังกล่าวทำให้เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยลงเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถให้บริการสื่อสารสนเทศ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้เช่นที่ผ่านมา
เราจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านได้ร่วมแบ่งปันทุนทรัพย์ เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ หนังสือเสียง สื่อภาพนูน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
โดยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆ นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ได้ที่.....
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยการสแกนผ่าน QR Code ตามรูปภาพที่แนบมานี้

**การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ระบบจะส่งใบเสร็จรับบริจาคให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ และการบริจาคของท่านสามารถใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้

ร่วมบริจาค ร่วมแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ

รูปภาพเด็กนักเรียน 4 คน ยืนทำกิจกรรม

รูปภาพคิวอาร์โค้ด

 

 

SHARE ON SOCIAL MEDIA :