สาสน์จากประธานมูลนิธิฯ

avatar
Benyalai Admin
07 May 2020

สาสน์จากประธานมูลนิธิฯ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ บริษัทห้างร้านต้องปิดตัว ลูกจ้าง เป็นจำนวนมาก ถูกเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือนลง ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มูลนิธิฯเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยบริจาค ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เงินบริจาคลดลงเป็นอย่างมาก
เพื่อให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ ดำเนินงานให้การช่วยเหลือคนตาบอดได้อย่างต่อเนื่อง พนักงานมูลนิธิ ยินดีให้ความร่วมมือตามมาตรการ ดังต่อไปนี้
1.) งดการขึ้นเงินเดือนพนักงานทุกตำแหน่ง
2.) ลดเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ๕๐ %
3.) ลดเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะบุคคลและเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะกรณีของพนักงาน ๕๐ %
4.) ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก และเคร่งครัดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มาตรการ ดังกล่าวข้างบนนี้ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่า สถานการณ์ทางการเงิน จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกคน โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ที่เริ่มแสดงความ กล้าหาญ และเสียสละ ตัดทอน-ลด รายได้ นำร่อง (ข้อ 2 และ 3) ก่อนที่จะมีมาตรการอื่นที่อาจจะมีตามมา กระทบกับพนักงานส่วนใหญ่ที่เหลือ ที่จะต้องมีส่วนร่วมในความเสียสละ ถ้าสถานการณ์การเงิน ใน 2 เดือนข้างหน้า ยังไม่แสดงผลว่าดีขึ้น แต่กลับถดถอยลง
มูลนิธิฯ มิได้เพียงแต่ ลดค่าใช้จ่าย แต่เราจะต้อง รณรงค์ หาหนทาง พัฒนา และวางแผนงาน ในการหารายได้ ให้เพิ่มมากขึ้นในห้วงเวลานับจากนี้เป็นต้นไป เพื่อมาจุนเจือค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯทุกคน
ขอขอบคุณพนักงานทุกๆ คน ที่ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนี้อย่างไม่ย่อท้อ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่สามารถทำลายพลังศรัทธาอันแรงกล้าของผู้คนในสังคมได้ เราเชื่อมั่นว่าธารน้ำใจจะหลั่งไหลมาหล่อเลี้ยงมูลนิธิฯอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง
เรามุ่งหวังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกัน ให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว
นายพงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ
ประธานกรรมการ
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

SHARE ON SOCIAL MEDIA :