Thai Blind Symphony Orchestra (TBSO)

avatar
Benyalai Admin1
28 Apr 2020

          จุดกำเนิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียนตาบอด สืบเนื่องจากเมื่อ ปี 2554 นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยนำนักเรียนไปศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีประสบการณ์ใหม่ มีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน การนำนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนออกนอกสถานที่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก นักเรียนตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ร้องไห้งอแงเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับบุคคลใหม่ที่มาช่วยเหลือ การทำกิจกรรมเป็นไปอย่างยากลำบาก

          ดร.อลงกต ชูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นผู้นำจัดกิจกรรม ได้ออกแบบกิจกรรมอย่างหลากหลายจนนักเรียนให้ความร่วมมือและสนุกกับการทำกิจกรรม การจัดค่ายศึกษาสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ช่วงพัก ดร. อลงกต จะนำไวโอลิน มาเล่นให้นักเรียนฟัง นักเรียนสนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้อย่างมาก และร้องขอเล่นบ้าง จึงทำให้ ดร.อลงกต คิดว่าควรจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนดนตรี และได้เชิญชวนเพื่อนๆ และเครือข่ายมาเป็นครูอาสาสอนดนตรีเครื่องสายตะวันตกให้กับนักเรียน ตลอดจนขอรับบริจาคเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกอีกด้วย ในขณะนั้นมีนักเรียนตาบอดและนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี จำนวน 15 คน สนใจเรียนเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่อง และเป็นการขยายโอกาสการให้นักเรียนตาบอดคนอื่นๆ  ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โดยมูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดโครงการพัฒนาทักษะดนตรีสำหรับนักเรียนตาบอดและนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้น

          การดำเนินโครงการในระยะแรกดำเนินไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากมีนักเรียนไม่มากและมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาเข้าร่วมเพียงโรงเรียนเดียว ต่อมามีนักเรียนเข้าร่วมมากขึ้น การดำเนินโครงการจึงต้องใช้งบประมาณมาก และต้องเดินทางมารวมจุดเดียว ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมขาดช่วงไประยะหนึ่ง ในปี 2561 เริ่มรวมตัวกันอีกครั้ง และมีนักเรียนร่วมโครงการมากกว่า 80 คน จากโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฯ 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี, โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา, โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น, โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด, โรงเรียนธรรมิกวิทยา, และวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

       โครงการพัฒนาทักษะดนตรีสำหรับนักเรียนตาบอด ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ และได้จัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบของวง Thai  Blind Symphony Orchestra (TBSO) โดยจัดตั้งให้เป็นวง Thai  Blind Symphony Orchestra (TBSO) ซึ่งเห็นความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เนื่องจากการยกระดับเนื้อหาของกิจกรรมที่ยากและซับซ้อนขึ้นเป็นลำดับ โดยในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีที่ผ่านมานั้น มูลนิธิธรรมิกชนได้กำหนดให้มีการจัดหาครูอาสาซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีสากล มีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีสากล  ทำหน้าที่สอนและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนตาบอดในลักษณะคนต่อคน ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการเคลื่อนไหว ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพของกิจกรรมและส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นผลจากการที่นักเรียนมีครูดนตรีอาสาสมัครที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนยังเป็นเครื่องมืออย่างดีในการส่งเสริมการปรับตัวและการใช้ชีวิตในสังคมของนักเรียน เนื่องจาก ประสบการณ์ ด้านดนตรีสากลโดยตรง ของครูอาสาสมัคร ที่ครูอาสาได้ถ่ายทอดให้นักเรียนฟังเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับนักเรียนในการศึกษาและเรียนรู้จากการสังเกตพบว่า นักเรียนมีความสามารถพิเศษทางด้านการฟัง สมาธิ การจดจำและการเลียนแบบ รวมทั้งการถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้เรื่องดนตรีไปยังผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ควบคู่ไปกับความพยายามของนักเรียนในการเรียนรู้ด้านดนตรีซึ่งพยายามไขว่คว้าหาความรู้จาก ครูและวิทยากรเมื่อมีโอกาสสอบถามหรือผ่านการสนทนา หรืออยากเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเล่นดนตรี อยู่เป็นระยะๆ จนเมื่อเวลาผ่านไปการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไปของนักเรียนตาบอดก่อให้นักเรียนตาบอดมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด เช่น พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จากคนหงุดหงิดง่ายกลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้น จากความกลัวและอายไม่พูดและสื่อสารกับคนแปลกหน้ากลายเป็นคนกล้าพูดกล้าสื่อสาร และการจัดวางความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีมากขึ้น หรือแม้แต่นักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนก็สามารถใช้ดนตรีก้าวข้ามข้อจำกัดทางความพิการด้านร่างกายไปสู่การใช้ชีวิตที่ปกติได้เช่นนักเรียนที่ตาบอดมีปอดอยู่เพียงข้างเดียวก็สามารถพัฒนาการหายใจและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการตีกลองได้อย่างต่อเนื่องและร้องเพลงด้วยการบริหารลมที่เก็บในปอดได้น้อยจนจบเพลง รวมทั้งหยุดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เช่นการส่ายหัว โยกตัว การใช้มือหรือนิ้วกดตา เป็นการทำกิจกรรมอย่างอื่นทดแทน โดยเฉพาะเมื่ออยู่ระหว่างการจับเครื่องดนตรี ปัจจุบันนักเรียนในวง TBSO สามารถทำการแสดงดนตรีได้อย่างภาคภูมิใจ และได้ทำการแสดงมาแล้วในหลายเวที

          จากความสำเร็จที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้มูลนิธิต้องมีการกำหนดบทบาท ภารกิจ และการวิเคราะห์วางแผนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีแก่นักเรียนตาบอด โดยการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรี ในรูปแบบวง Thai  Blind Symphony Orchestra (TBSO) อย่างต่อเนื่องต่อไป

 เวทีที่ให้โอกาสแก่วง Thai  Blind Symphony Orchestra (TBSO) ได้แสดงความสามารถในปี 2562

 รูปภาพรับมอบบริจาคเงินสนับสนุน  รูปภาพรับมอบบริจาคเงินสนับสนุน

รูปภาพรับมอบบริจาคเงินสนับสนุน  รูปภาพรับมอบบริจาคเงินสนับสนุน

วันที่ 28  มีนาคม 2562 กิจกรรมคอนเสิร์ต  Korat  Blind  Music  Beyond  Frontier  ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี นายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและเป็นตัวแทนรับมอบทุน

  

  

วันที่ 31 มีนาคม 2562  กิจกรรมคอนเสิร์ต “Blind Music Beyond Frontier” ณ ขอนแก่นฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น มีศิลปินรับเชิญ แซ็ค ชุมแพ  และภูญ่า   ภารคำ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายศรัทธา   คชพลายุกต์  เป็นประธานในงาน

การแสดงดนตรี  

วันที่ 16 มีนาคม 2562 กิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตออเคสตร้า โดย Thai Blind Symphony Orchestra (TBSO) นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ เป็นการแสดงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียนตาบอด ซึ่งมีบุคลากรขององค์กร AR Foundation เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ร่วมชมการแสดงความสามารถ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีและเปิดโอกาสการแสดงดนตรีออเคสตร้าของนักเรียนตาบอดไปสู่ระดับนานาชาติ

กิจกรรมคอนเสิร์ต  “ฟังดนตรีด้วยหัวใจ”  กิจกรรมคอนเสิร์ต  “ฟังดนตรีด้วยหัวใจ”

กิจกรรมคอนเสิร์ต  “ฟังดนตรีด้วยหัวใจ”  กิจกรรมคอนเสิร์ต  “ฟังดนตรีด้วยหัวใจ”

กิจกรรมคอนเสิร์ต  “ฟังดนตรีด้วยหัวใจ”

วันที่ 27 ตุลาคม 2562  กิจกรรมคอนเสิร์ต  “ฟังดนตรีด้วยหัวใจ” ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มีศิลปินรับเชิญ พี่ต้อม  เรนโบว์  และคุณวินน์  วาทิต

  การแสดงดนตรีที่ฮ่องกง  การแสดงดนตรีที่ฮ่องกง

การแสดงดนตรีที่ฮ่องกง

วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562 องค์กร AR Foundation เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้เชิญวง Thai Blind Symphony Orchestra (TBSO ไปแสดงดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการ และผู้คนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทำการแสดงที่ Academic Community Hall of Hong Kong Baptist University Address: 224 Waterloo Rd., Kowloon Tong, Hong Kong

SHARE ON SOCIAL MEDIA :