พระราชบัญญัติ พ.ศ.2546 - 2561

avatar
Benyalai Admin1
18 Mar 2020

1. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

2. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 6)

3. พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

4. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

5. พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534

6. พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

7. พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

8. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

9. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

10. พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551

11. พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 37) พ.ศ.2552

12. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 498) พ.ศ. 2553

13. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 499) พ.ศ. 2553

14. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ. 2554

15. ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม-ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล

16. พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

17. พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2556

18. พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558

19. EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, B.E. 2550 (2007)

ที่มา : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

SHARE ON SOCIAL MEDIA :