อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการผลิตและบริการสื่อฯ ให้แก่บุคลากรจากประเทศกัมพูชา

avatar
Benyalai Admin1
17 Mar 2020

เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการผลิตและบริการสื่อสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้แก่บุคลากรจากประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้เกี่ยวผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นไปปรับใช้ในประเทศของตนเอง อาทิเช่น การผลิตสื่ออักษรเบรลล์ การตั้งค่าและการใช้งานเครื่องปริ้นท์ การใช้งานโปรแกรม Tactile view การผลิตหนังสือเสียง การใช้งาน Screen Reader การใช้งานเครื่องเล่นเดซีและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย รวมถึงการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ของสำนักหอสมุดเบญญาลัยอีกด้วย

SHARE ON SOCIAL MEDIA :