หมวดหมู่:
แสดงผลเรียงตาม:
เลือกการแสดงผล:
เราพูดโกหกเพื่อให้อีกคนสบายใจ ควรทำหรือไม่ ? | สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู | 14 ธ.ค. 61

ชื่อวีดีโอ : เราพูดโกหกเพื่อให้อีกคนสบายใจ ควรทำหรือไม่ ? | สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู | 14 ธ.ค. 61

ผู้จัดทำ : AMARIN TVHD
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Feb 26, 2020
สอน Excel: การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน (Remove Duplicates)

ชื่อวีดีโอ : สอน Excel: การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน (Remove Duplicates)

ผู้จัดทำ : prasertcbs
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Feb 19, 2020
สอน Excel: การใช้ Formula auditing (evaluate formula, trace precedents/dependents)

ชื่อวีดีโอ : สอน Excel: การใช้ Formula auditing (evaluate formula, trace precedents/dependents)

ผู้จัดทำ : prasertcbs
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Feb 19, 2020
สอน Excel: การแทนที่เซลล์ว่างด้วยค่าเฉลี่ย (replace blank cells/missing values with average value)

ชื่อวีดีโอ : สอน Excel: การแทนที่เซลล์ว่างด้วยค่าเฉลี่ย (replace blank cells/missing values with average value)

ผู้จัดทำ : prasertcbs
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Feb 19, 2020
สอน Excel: เทคนิคการใช้คีย์ลัด Control + Backspace และ Control + . (period) เพื่อเลื่อนเซลล์

ชื่อวีดีโอ : สอน Excel: เทคนิคการใช้คีย์ลัด Control + Backspace และ Control + . (period) เพื่อเลื่อนเซลล์

ผู้จัดทำ : prasertcbs
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Feb 19, 2020
สอน Excel: การแปลงข้อมูลจากหลายคอลัมน์ให้เป็นคอลัมน์เดียว (multiple columns to single column)

ชื่อวีดีโอ : สอน Excel: การแปลงข้อมูลจากหลายคอลัมน์ให้เป็นคอลัมน์เดียว (multiple columns to single column)

ผู้จัดทำ : prasertcbs
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Feb 19, 2020
สอน Excel: การดึงข้อมูลจากหนึ่งคอลัมน์ให้แสดงเป็นหลายคอลัมน์ (single column to multiple columns)

ชื่อวีดีโอ : สอน Excel: การดึงข้อมูลจากหนึ่งคอลัมน์ให้แสดงเป็นหลายคอลัมน์ (single column to multiple columns)

ผู้จัดทำ : prasertcbs
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Feb 19, 2020
สอน Excel: การเขียนสูตรแบบ 3 มิติ (3D formula)

ชื่อวีดีโอ : สอน Excel: การเขียนสูตรแบบ 3 มิติ (3D formula)

ผู้จัดทำ : prasertcbs
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Feb 19, 2020
สอน Excel: การแสดงหลาย worksheet tabs พร้อมๆ กัน (show multiple sheet tabs at the same time)

ชื่อวีดีโอ : สอน Excel: การแสดงหลาย worksheet tabs พร้อมๆ กัน (show multiple sheet tabs at the same time)

ผู้จัดทำ : prasertcbs
สำนักพิมพ์/ช่อง : -
วันที่เผยแพร่ : Feb 19, 2020