E-Book

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ 2
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ ..

โครงการส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดออนไลน์ผ่านระบบให้บริการออนไลน์ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

23 July 2019

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ 1
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ฯ ครั้งที่ ..

โครงการส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดออนไลน์ผ่านระบบให้บริการออนไลน์ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

23 July 2019

กิจกรรมดีๆจากอาสาสมัคร
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

กิจกรรมดีๆจากอาสาสมัคร

กิจกรรมดีๆจากอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา น้อง Jessica Shiflett จาก G..

09 July 2019