ผู้เขียน: Manuel dos Santos
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ New World Student Book 2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่เผยแพร่ : Nov 18, 2020
สำนักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพานิช
จำนวนหน้า : 112
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-3500-80-9
100 a : Author
245 a : Title
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ New World Student Book 2
260 b : Name of publisher
ไทยวัฒนาพานิช
260 c : Date of publication
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2559
300 a : Total pages
112
520 a : Description
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้