ผู้เขียน: รศ. ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม. 4 - 6

ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความ สำเร็จความล้มเหลว ความร่วมมือ ความขัดแย้ง การสร้างสรรค์ การทำลาย และอื่นๆ รวมทั้ง จะช่วยทำให้ผู้ศึกษามีความเฉลียวฉลาด รอบคอบ มีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดให้ผู้เรียนต้องศึกษาสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวเนื่องทั้งประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล

วันที่เผยแพร่ : Jan 15, 2020
สำนักพิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 180
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

020 a : ISBN
978-616-203-563-0
245 a : Title
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม. 4 - 6
260 b : Name of publisher
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
300 a : Total pages
180
520 a : Description
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความ สำเร็จความล้มเหลว ความร่วมมือ ความขัดแย้ง การสร้างสรรค์ การทำลาย และอื่นๆ รวมทั้ง จะช่วยทำให้ผู้ศึกษามีความเฉลียวฉลาด รอบคอบ มีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้กำหนดให้ผู้เรียนต้องศึกษาสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวเนื่องทั้งประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้