ผู้เขียน: ครูกุหลาบ ยนต์พงษ์
การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ

การเตรียมเด็กให้สงบในกาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกาฝึกให้เด็กมีวินัยเป็นคุณลักษณะที่ควรปลูกจิตสำนึกทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่สร้างให้เด็กมีความสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบ เพื่อมีสมาธในการรับฟังและการโต้ตอบในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยมิต้องให้ใครบังคับ จึงควรปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่อายุ 3 – 4 ปี ได้รับการฝึกจากสื่อง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อนเป็นการสร้างวินัยและความมั่นใจให้กับเด็ก ดัง (กุลยา ตันติพลาลีวะ. 2542) กล่าวไว้ว่า การสร้างความมั่นใจให้กับเด็กจากการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาในขั้นต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Apr 29, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
จำนวนหน้า : -
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ
520 a : Description
การเตรียมเด็กให้สงบในกาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกาฝึกให้เด็กมีวินัยเป็นคุณลักษณะที่ควรปลูกจิตสำนึกทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่สร้างให้เด็กมีความสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบ เพื่อมีสมาธในการรับฟังและการโต้ตอบในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยมิต้องให้ใครบังคับ จึงควรปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่อายุ 3 – 4 ปี ได้รับการฝึกจากสื่อง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อนเป็นการสร้างวินัยและความมั่นใจให้กับเด็ก ดัง (กุลยา ตันติพลาลีวะ. 2542) กล่าวไว้ว่า การสร้างความมั่นใจให้กับเด็กจากการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาในขั้นต่อไป

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้