ผู้เขียน: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จารึกอโศก

ส่วนหนังสือเล่มนี้ก็เกิดขึ้น โดยมุ่งให้เสร็จพร้อมเข้าคู่กับเสาจารึกนั้น ตามวัตถุประสงค์ที่ว่า เสาที่เสร็จ ควรมีความหมายเป็นเครื่องสื่อการศึกษา ดังได้กล่าวในคำปรารภต้นเล่มแล้วเสาหรือหลักศิลาจารึกอโศกที่เป็นเรื่องบานปลายมานี้ ต้นเรื่องที่แท้ไม่ใช่อยู่แค่ที่วัดนี้ แต่มาจากพระเจ้าอโศกมหาราชในชมพูทวีป แล้วสืบลงไปอีก ก็คือ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าอโศกนั้นนับถือ ซึ่งปรากฏออกมาในศิลาจารึกของพระองค์และคำแปลศิลาจารึกนั้น ก็มาเป็นแกนของเรื่องอยู่ในหนังสือนี้

วันที่เผยแพร่ : Jan 24, 2019
สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : ปรัชญา
จำนวนหน้า : 223
ความนิยม : ยังไม่มีการให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
SHARE ON SOCIAL MEDIA :
จำนวนที่มีให้บริการ: ไม่จำกัด

MARC Information

245 a : Title
จารึกอโศก
300 a : Total pages
223
520 a : Description
ส่วนหนังสือเล่มนี้ก็เกิดขึ้น โดยมุ่งให้เสร็จพร้อมเข้าคู่กับเสาจารึกนั้น ตามวัตถุประสงค์ที่ว่า เสาที่เสร็จ ควรมีความหมายเป็นเครื่องสื่อการศึกษา ดังได้กล่าวในคำปรารภต้นเล่มแล้วเสาหรือหลักศิลาจารึกอโศกที่เป็นเรื่องบานปลายมานี้ ต้นเรื่องที่แท้ไม่ใช่อยู่แค่ที่วัดนี้ แต่มาจากพระเจ้าอโศกมหาราชในชมพูทวีป แล้วสืบลงไปอีก ก็คือ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าอโศกนั้นนับถือ ซึ่งปรากฏออกมาในศิลาจารึกของพระองค์และคำแปลศิลาจารึกนั้น ก็มาเป็นแกนของเรื่องอยู่ในหนังสือนี้

ข้อมูลรีวิวหนังสือ

  • ไม่พบข้อมูลรีวิวของหนังสือเล่มนี้ในขณะนี้