ปรัชญา (Philosophy)

ความรู้คือแสงสว่างนำทางเรา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักหอสมุดเบญญาลัย แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

พันธกิจ (Missions)

 1. พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ รวบรวม จัดเก็บสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นผ่านระบบการให้บริการออนไลน์
 2. ให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าและการวิจัยสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้สู่แนวทางปฏิบัติและใช้งานได้จริง
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ การศึกษา การประกอบอาชีพ และการค้นคว้าวิจัย

 

จุดมุ่งหมายสำหรับการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัย

 1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศที่หลากหลายให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้สามารถเข้าถึงสื่อสารสนเทศได้ ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา
 2. เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนองค์กรเครือข่ายผ่านระบบให้บริการออนไลน์
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและองค์กรเครือข่าย
 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิต และการบริการสื่อสารสนเทศรวมทั้ง การเชื่อมโยงการทำงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดในสังกัดมูลนิธิฯ สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

 

เป้าหมาย

 1. พัฒนาสำนักหอสมุดเบญญาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้และใช้งานได้จริง
 2. พัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 3. เพิ่มศักยภาพการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้มีความสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน และมีเนื้อหาน่าสนใจ โดยการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล
 4. ให้บริการห้องสมุดในลักษณะห้องสมุดมีชีวิตโดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมในกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัย