โครงสร้างบุคลากรสำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายพีระ พิลาฤทธิ์  ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดเบญญาลัย


 ฝ่ายสำนักงาน

นางสาวพรวิมล คูณขุนทด 	พนักงานธุรการ/บัญชี (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวณัฐชา  สุดยาใจ พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล/บัญชี นางสมัย ชุมแวงวาปี พนักงานบริการทั่วไป


 ฝ่ายซ่อมบํารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนตาบอด

นายฌาณวิทย์ มณี พนักงานช่างเทคนิค (หัวหน้าฝ่าย)

นายโกมล จองกลาง พนักงานช่างเทคนิค


 ฝ่ายผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนารี คงพินิจ พนักงานผลิตและบริการสื่อ (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวอัญญานี อิ่มทะเล พนักงานผลิตและบริการสื่อ นางสาวจุฑามาศ ซวงกระโทก พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อ

นางสาวสุภาวิณี ประเจียด พนักงานผลิตและบริการสื่อ นางปรียาวดี เกงขุนทด พนักงานตรวจพิสูจน์อักษรคู่ 


 ฝ่ายพัฒนาระบบบริการออนไลน์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพีระ พิลาฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ

นายธนกิจ เขียวสอนทอง พนักงาน Web Admin นายชนะพงษ์ บุญมี พนักงานบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

นายสงกราน  สร้อยสะกลาง	พนักงานประเมินการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ


ฝ่ายบรรณารักษ์และงานประชาสัมพันธ์

 

 

นางสาวณัฐปภัสร์ วิทยาปกรณ์ พนักงานบรรณารักษ์ (หัวหน้าฝ่าย)