สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 เริ่มโดย ดร. ประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากแนวคิดที่ว่า “ความรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ย่อมสามารถสร้างความเท่าเทียมกันในสิทธิของมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ให้บริการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น และเพื่อรวบรวมสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการผลิตสื่อของมูลนิธิธรรมิกชนฯ ทั้ง 10 สาขา สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

            เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดหอสมุด พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า “อาคารเบญญาลัย” ซึ่งหมายความว่า “อาคารแห่งความรอบรู้” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และบุคลากรของมูลนิธิฯ