รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุดเบญญาลัย

นายวินิจ มูลวิชา ประธานคณะกรรมการ รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯฝ่ายกิจการพิเศษ

ดร.นันทนุช สุวรรณาวุธ ผู้แทนจากสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ     ดร.บริสุทธิ์ ผดุงโภคสูริย์ ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.รุ่งเรือง  พัฒนากุล	ผู้แทนจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน           นายวชิรชัช ดุลศิริชัย ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์ ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     ผศ.สุภาธิณี  กรสิงห์ ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายวัฒนาเวชวิริยะกุล ผู้แทนจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา

นายพีระ  พิลาฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเบญญาลัย      นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคนตาบอด