ข่าวประชาสัมพันธ์

Thai  Blind Symphony Orchestra (TBSO)
created by Benyalai Admin1

Benyalai Admin1

Thai Blind Symphony Orchestra (TBSO)

          จุดกำเนิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียนตาบอด สืบเนื่องจากเมื่อ ปี 2554 นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยนำนักเรียนไปศึกษ..

28 April 2020