View:

ชื่อหนังสือ : ตกแต่ง รีทัช Process ภาพ Lightroom + Photoshop

สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : คู่มือ Android ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : คู่มือใช้งาน PowerPoint 2013 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : Digital Marketing Concept & Case Study

สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : คู่มือ Illustrator CS5 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์

สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : Basic Android App Development

สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : วางแผน และบริหารการเงิน อย่างมืออาชีพ

สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : Eazy Pro ถ่ายภาพรับปริญญา

สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : การจัดองค์ประกอบ สำหรับการถ่ายภาพ

สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : ออกแบบสร้างเว็บไซต์ Photoshop + Dreamweaver CS5

สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : หลักราชาศัพท์

สำนักพิมพ์ : บุ๊ค ไทม์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019

ชื่อหนังสือ : พูดอังกฤษประจำวัน ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้เขียน : รัตนา ไศลทอง
สำนักพิมพ์ : บุ๊ค ไทม์
วันที่เผยแพร่ : Jan 18, 2019