ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์และเงื่อนไขการเป็นสมาชิกสำนักหอสมุดเบญญาลัย

สงวนลิขสิทธิ์
          ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ ชื่อ วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของสำนักหอสมุดเบญญาลัย โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 การนำข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ ต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะที่มิได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ผู้จัดทำจะต้องอธิบายถึงแหล่งที่มาของข้อมูล โดยมีตราสัญลักษณ์ของ(สำนักหอสมุดเบญญาลัย) กำกับข้อมูลหรือเนื้อหาไว้ด้วยทุกครั้ง

          ทั้งนี้สำนักหอสมุดเบญญาลัย ห้ามบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักหอสมุดเบญญาลัย การคัดลอกข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดเบญญาลัยนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ สำนักหอสมุดเบญญาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที การใช้บริการ Online library ผู้ใช้เว็บไซด์ที่ใช้บริการ Online library ในเว็บไซต์นี้ (“ผู้ใช้บริการ”) รับทราบและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ Online library ตามที่กำหนด ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิเข้าใช้บริการ Online library ในเว็บไซต์นี้ได้เมื่อสมัครการใช้บริการครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อตกลงที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ กำหนดแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถดาว์นโหลดข้อมูล เนื้อหาในระบบ Online library ในจำนวนรายการและระยะเวลาที่หอสมุดเบญญาลัยฯ กำหนด
2. การเข้าใช้บริการ Online library เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลและจำกัดเฉพาะตัวผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบเพื่อกระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง หรือระบบโดยรวม และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ในระบบ Online library (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ภาพถ่าย ตัวอย่าง รูปภาพ คำบรรยาย วิดีโอคลิปและบทความข่าว) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือสิทธิความเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยสำนักหอสมุดเบญญาลัย
4. สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ไม่อนุญาตให้ส่งต่อหรือเผยแพร่หรือทำเนื้อหาออนไลน์แก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ
5. สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะยกเลิกหรือระงับ account ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้ระบบ Online library ไม่ว่าเวลาใดๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ มิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เนื่องด้วยความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการส่งเนื้อหาล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งหอสมุดเบญญาลัยฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ( “as is” basis )

          ทั้งนี้ โดยปราศจากการรับประกันใดๆ สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ จึงมิได้ให้การรับรองใดๆ และขอปฏิเสธความรับผิดในเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมด ที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกในที่นี้ รวมถึงคำรับรองในเรื่องความถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน การไม่กระทำละเมิด ความสามารถในทางการค้า หรือประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือจากการใช้หรือประเพณีหรือทางการค้าหรือโดยผลของกฎหมาย รวมตลอดถึงการไม่รับผิดชอบในผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเป็นเพราะการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ไม่ต้องรับผิดในการกระทำละเมิด ตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดต่อผู้ใช้เว็บไซต์และหรือบุคคลภายนอก สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือความประมาทเลินเล่อในการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงานหรือการส่งเนื้อหาใดๆ สำนักหอสมุดเบญญาลัยฯ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือนอกเหนือจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ เช่นความเสียหายทางตรง หรือความเสียหายทางอ้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้