บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย

พ.ศ. ....

__________________

หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เหตุผล

 

          โดยที่เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เป็นรากฐานในการพัฒนาและเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญอันจะส่งผลให้บุคคลเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาประเทศ มาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา(๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กปฐมวัยทุกคนให้ได้รับการคุ้มครอง การดูแล การพัฒนา และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเท่าเทียมตามหลักวิชาการเชื่อมโยงการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงรอยต่อระหว่างช่วงก่อนวัยเรียนและวัยเรียน และเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก