รูปภาพหัวข้อบทความเรื่องสำนักหอสมุดเบญญาลัยกับงานประชาสัมพันธ์ นางสาวณัฐปภัสร์ วิทยาปกรณ์ ผู้เขียน

       สำนักหอสมุดเบญญาลัย คือ ใคร ทำอะไร เมื่อไร อย่างไร และเพื่อใคร  สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายงานประชาสัมพันธ์  ที่จะทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย  หรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบ การประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากกับสำนักหอสมุดเบญญาลัย  เพราะการที่กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลทั่วไปจะรู้จักเรา จะต้องอาศัยการสื่อสารที่ดี  เพื่อให้เกิดข้อมูล ความรู้และความเข้าใจ 
          การประชาสัมพันธ์ถือเป็นงานสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดขึ้นภายในใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาแก่องค์กร  ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลข่าวสารโดยใช้รูปแบบต่างๆ ในการสื่อสารเพื่อให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มากที่สุด  โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิด  สนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานขององค์กร  และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร การประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นจึงมีความสำคัญต่อองค์กรในแง่ที่ทำให้คนภายนอกมองภาพขององค์กรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย 
          ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยจะต้องเลือกสรรช่องทางประชาสัมพันธ์ ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพที่สุด เน้นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication) เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการครั้งต่อๆ ไป
          “อินเตอร์เน็ต”  จึงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยเลือกใช้  เพราะการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น ได้รับความนิยมในงานประชาสัมพันธ์และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีฐานผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท หรือเรียกได้ว่าแทบจะทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ และเพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี  
          ในปัจจุบันสำนักหอสมุดเบญญาลัยได้พัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อบุคคลภายนอก และเพื่อให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่  www.benyalai.in.th  และนอกจากนั้นสำนักหอสมุดเบญญาลัยยังเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Twitter และ Instagram  โดยเน้นไปที่สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมที่สุดในประเทศไทย  นั่นคือ Facebook  แต่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารใดก็ตาม  จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดเบญญาลัยทำหน้าที่เป็นผู้คอยแนะนำวิธีการใช้งาน ให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ตามที่ผู้รับบริการต้องการทราบ
          จากการดำเนินงานปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัยขอขอบพระคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาก สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน อาสาสมัคร ทั้งที่เข้ามาเป็นอาสาที่สำนักหอสมุดฯเอง อาสาที่รับงานไปทำที่บ้าน หรือว่าอาสาที่ช่วยแชร์และบอกต่อ ความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพันธมิตรที่เสียสละและมีน้ำใจงามทุกท่าน สำนักหอสมุดฯขอขอบพระคุณที่ท่านเป็นส่วนสำคัญกับการพัฒนาคนตาบอดไปด้วยกัน