ตำแหน่งผลิตและบริการสื่อ ??? นางสาวอัญญานี อิ่มทะเล ผู้เขียน

            เนื่องจากในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถนำเข้ามาช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ เนื้อหาวิชาการหรือสื่อ สิ่งต่างๆ ที่เราสนใจได้อย่างง่ายดายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสหรือเพียงแค่หยิบหนังสือเล่มที่สนใจขึ้นมาอ่าน แต่จะมีสักกี่คนที่รับรู้และเข้าใจว่ายังมีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เมื่อเค้าต้องการจะศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนภายในห้องเรียน หรือหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเพื่อความบันเทิง คนกลุ่มนี้มีโอกาสน้อยมาก ถึงจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า E - book เข้ามาช่วยแต่ก็ยังถูกจำกัดสิทธิและความต้องการที่จะเลือกอ่านอยู่ดี คนกลุ่มนั้นที่พูดถึงก็คือ คนที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือที่เรียกกันแบบติดปากว่า “คนตาบอด”

            เพราะมีความต้องการของคนกลุ่มนี้ จึงได้เกิดอาชีพ อาชีพหนึ่งที่เรียกว่า พนักงานผลิตและบริการสื่อ สื่อในที่นี้ถูกเรียกว่า อักษรเบรลล์ คือ อักษรที่ใช้ในระบบการเรียนการสอน สำหรับคนตาบอด ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของจุดนูนเขียนลงบนกระดาษ โดยใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสในการอ่านนั้นเอง แล้วอาชีพที่ว่านี้มีหน้าที่อะไร หน้าที่ของตำแหน่งนี้ก็คือผู้ที่ นำเนื้อหาจากหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาแล้วนำเอาหนังสือเหล่านั้น มาทำการพิมพ์ใหม่ แล้วนำไปแปลเป็นอักษรเบรลล์ แล้วนำไปจัดรูปแบบ ตรวจพิสูจน์อักษรโดยการอ่านคู่กับพนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อ จากนั้นปริ้นท์ออกมาในลักษณะของหนังสืออักษรเบรลล์ แล้วให้บริการแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้อ่าน ศึกษา และเพื่อความบันเทิงต่อไป

            แต่เนื่องจากหนังสือนั้นๆ ได้มีการจัดทำ จัดจำหน่ายขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากและมีขึ้นมาเรื่อยๆ ความต้องการในการเข้าถึงความรู้และเนื้อหาต่างๆนั้นทำให้เกิดปัญหาการผลิตสื่อไม่ทันและไม่ครบถ้วนตามความต้องการ ทางเราเองก็ได้มีการเชิญชวนขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีจิตอาสามาช่วยเหลือในการพิมพ์หนังสือเพิ่มเติม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

            แต่อย่างไรก็ตามในภาระตำแหน่งพนักงานผลิตและบริการสื่อ ก็จะต้องพยายาม ทำสื่อให้ดี มีคุณภาพ และให้ทันต่อความต้องการให้ได้ และนอกจากนี้ก็ยังคงต้องเรียนรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติมอีกอย่างไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากอักษรเบรลล์ของไทยเรายังคงคิดค้นปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการ เข้าใจ  เละเพื่อนำไปใช้ได้ง่ายในอนาคตของลูกหลานต่อไป