รูปภาพหัวข้อบทความเรื่องวารสารข่าวฝ่ายผลิตและบริการสื่อฯ นางสาวนารี คงพินิจ ผู้เขียน

บทนำ

          "ความรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก สามารถสร้างความเท่าเทียมกันในสิทธิของมนุษย์" อักษรเบรลล์เป็นอักษรสำหรับผู้พิการทางสายตา ดังนั้นฝ่ายผลิตและบริการสื่อฯสำนักหอสมุดเบญญาลัย มีหน้าที่ผลิตและให้บริการสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนให้บริการสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น   

สาระสำคัญ

กิจกรรมหลักของฝ่ายผลิตและบริการสื่อประกอบไปด้วย

1.ผลิตและให้บริการสื่อการเรียนการสอน ให้บริการสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตลอดจนความต้องการขอรับบริการสื่ออักษรเบรลล์ สื่อเดซี่ และสื่อตัวขยาย จากกลุ่มเป้าหมาย

2.งานผลิตสื่อต้นฉบับอักษรเบรลล์ มีขั้นตอนในการผลิตดังต่อไปนี้

2.1 พิมพ์ป้อนข้อมูลจากหนังสือต้นฉบับลงใน MS-Word โดยจัดรูปแบบให้ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับการแปลเป็นอักษรเบรลล์ต่อไป

2.2. แปลเป็นอักษรเบรลล์ด้วยโปรแกรม  TBT (Thai Braille Translator) สำหรับแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทย และโปรแกรม  DBT (Duxbury Braille Translator) สำหรับแปลอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ

2.3 ตรวจและประเมินมาตรฐานด้วยเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์  (Braille display) โดยผู้พิการทางสายตาอ่านอักษรเบรลล์ผ่านเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์คู่กับคนปกติซึ่งอ่านหนังสือต้นฉบับ  เพื่อตรวจและแก้ไขคำผิดจากการพิมพ์ต้นฉบับ

2.4 พิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ด้วยเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ระบบคอมพิวเตอร์ (Braille Printer) และเข้ารูปเล่มเพื่อให้บริการผู้การทางสายตาต่อไป

3.งานอบรมทักษะการผลิตสื่อ

3.1 การจัดทำเอกสาร / คู่มือ  เกี่ยวกับการผลิตสื่อ  เพื่ออบรมหรือถ่ายทอดให้แก่บุคลากร เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร หรือบุคคลภายนอก

3.2 อบรมการผลิตสื่อให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  อาสาสมัคร  หรือบุคคลภายนอก

        4.งานประสานงานด้านการผลิตและบริการสื่อ

4.1 การประสานงานเครือข่ายเพื่อตรวจสอบทะเบียนการผลิตสื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกัน

4.2 ประสานงานเครือข่ายด้านการผลิตและบริการสื่อ เพื่อขอความอนุเคราะห์  หรือแลกเปลี่ยนไฟล์ต้นฉบับสื่อประเภทต่างๆ  มาให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

4.3 การประสานงานเครือข่ายด้านการผลิตและบริการสื่อ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยผลิตสื่อ ในกรณีมีสื่อที่ต้องผลิตเป็นจำนวนมากและเร่งด่วน

4.4 การจัดส่งทะเบียนต้นฉบับสื่อประเภทต่างๆ  ให้ผู้ประสานงานเครือข่ายผลิตสื่อทุกเดือน

4.5 การประสานงาน  ให้คำแนะนำ  ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ด้านการผลิตสื่อให้กับอาสาสมัคร

4.6 การมอบหมายงานให้แก่อาสาสมัคร  การติดตามความคืบหน้าของงานผลิตสื่อ  และตรวจรับไฟล์ที่ผลิต จากอาสาสมัคร