ประกาศ สำนักหอสมุดเบญญาลัย

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาซอฟแวร์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

          ตามที่ สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้บริษัทที่มีความประสงค์จะพัฒนาซอฟแวร์ห้องสมุดที่ทุกคนเข้าถึง และสามารถใช้ประโยชน์ได้ แอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการ IOS /Android ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อคัดเลือกบริษัทที่จะพัฒนาห้องสมุดออนไลน์ ให้เป็นห้องสมุดที่ได้มาตรฐานรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในอนาคต ซึ่งจะให้บริการสื่อสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ โดยวิธีการคัดเลือก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นั้น

          ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท Bookdose Company Limited ในราคางาน 941,600 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อเข้าทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 หากไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าบริษัทดังกล่าวไม่ประสงค์ที่จะรับจ้างงาน

          ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลด