หนังสือที่ระลึก 40 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

โหลดโปรแกรม

โปรแกรมบันทึกเสียง OBI ดาวน์โหลด 32bit ดาวน์โหลด 64bit

โปรแกรมเล่นสื่อเดซี่ AMIS

โปรแกรมเล่นสื่อเดซี่ 2.02 TAB Player

โปรแกรมช่วยในการเข้าถึงสำหรับผู้พิการทางการเห็น NVDA

 

โหลดคู่มือการผลิตสื่อ DAISY

คู่มือการผลิตสื่อเดซี่ ดาวน์โหลด

หลักการอ่านหนังสือเสียง ดาวน์โหลด

 

โหลดคู่มือการผลิตสื่อ E-Braille

คู่มือการพิมพ์ต้นฉบับเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์ ดาวน์โหลด

ตัวอย่างแบบฟอร์มพิมพ์หนังสือเรียน ดาวน์โหลด

 

คู่มือ Joomla

Fast Image Resizer ดาวน์โหลด