ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดเบญญาลัย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดเบญญาลัย ครั้งที่ 1/2561 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเบญญาลัย อาคารเบญญาลัย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัย พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ส่งเสิรมและสนับสนุนการดำเนินงานอีกด้วย