สำนักหอสมุดเบญญาลัย รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

014

วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบญญาลัย สำนักหอเบญญาลัย รศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและคณะ ได้มีพิธีมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จำนวน 24 ชุด แก่สำนักหอสมุดเบญญาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานประชุมของสำนักหอสมุดเบญญาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายโกศล สมจินดา ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดเบญญาลัย กล่าวให้ต้อนรับคณะ และรศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จากนั้นเป็นการลงนามส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวโดย ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ผู้มอบ) และนายโกศล สมจินดา ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดเบญญาลัย (ผู้รับมอบ)