โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ห้องสมุด และห้องเรียนรู้ตาบอดพิการซ้อนผ่านระบบให้บริการออนไลน์

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเล่นสื่อเดซีและ E-Pub ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1

     ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ห้องสมุดและห้องเรียนรู้ตาบอดพิการซ้อนผ่านระบบให้บริการออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเล่นสื่อเดซีและ E-Pub ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอาคารเบญญาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาโปรแกรมเล่นสื่อเดซีและ E-pub ผ่านระบบออนไลน์ และร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะโปรแกรมเล่นสื่อเดซีและ E-Pub