เสียงสื่อฝัน

Read for The Blind

      ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้มาทำกิจกรรมในโครงการ "เสียงสื่อฝัน Read for the blind" ณ สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยร่วมกันพิมพ์หนังสือเพื่อแปลงเป็นอักษรเบรลล์และอ่านหนังสือเสียง เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆตาบอดได้ศึกษากันต่อไป ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุดฯ ขอขอบคุณน้องๆทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะ...