โครงการฝึกอบรม

การใช้งาน Smart Phone ระบบปฏิบัติการ IOS

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

------------------------------------------------------

          เมื่อวันที่ 25 - 30  มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Phone ระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น" สนับสนุนโดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กิจกรรมนี้จัดอบรม ณ ประชุมสำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ ใช้งานและเข้าถึง Smart Phone ระบบปฏิบัติการ IOS ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด