เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมการใช้งานไอโฟนร่วมกับ Voice Over วันที่ 25 - 30 มกราคม 2561 ณ สำนักหอสมุดเบญญาลัย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อจากรูปภาพเลยนะคะ

สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ขอเชิญบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น สมัครเข้าร่วมอบรมตามโครงการ “การใช้งาน Smart Phone ระบบปฏิบัติการ IOS ร่วมกับ Voice Over” ระหว่างวันที่ 25 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

2. เป็นผู้ที่มีความสนใจ หรือกำลังใช้งาน หรือ มีแผนจะเลือกใช้ Smart Phone ระบบปฏิบัติการ IOS

3. สามารถเดินทางมาเข้าอบรมได้ด้วยตนเอง

                หากผู้ใดสนใจและมีความประสงค์จะสมัครขอเข้ารับการอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่สำนักหอสมุดเบญญาลัย เลขที่ 149 หมู่ 6 ซอยวัชรปาณ ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ (คุณชนะพงษ์ บุญมี) 

โทรศัพท์: 044-213-513 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-263-1727

*หมายเหตุ

                สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้จัด มีค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พักให้ โดยค่าเดินทางสามารถเบิกจ่ายตามจริงในอัตราค่าพาหนะภาคพื้น และขอให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมเก็บตั๋วเดินทาง นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการเบิกจ่าย ต่อไป