โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิต ฐานข้อมูลกลาง และฐานข้อมูลการให้บริการ

เพื่อความสะดวกสำหรับการบริการและลดการผลิตที่ซ้ำซ้อนของหน่วยผลิต

และบริการสื่อที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดเบญญาลัย

   เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิต ฐานข้อมูลกลาง และฐานข้อมูลการให้บริการเพื่อความสะดวกสำหรับการบริการและลดการผลิตที่ซ้ำซ้อนของหน่วยผลิตและบริการสื่อที่มีความบกพร่องทางการเห็น" สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมนี้จัดอบรม ณ ประชุมสำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อการออกแบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อตรวจสอบการผลิตที่ซ้ำซ้อน และเป็นข้อมูลการขอรับบริการของเครือข่ายผลิตและบริการสื่อ