โครงการอบรมอาสาสมัครด้านการผลิตสื่อ E-Braille

     เมื่อวันที่ 12 - 14 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้จัดกิจกรรม "โครงการอบรมอาสาสมัครด้านการผลิตสื่อ E-Braille"  สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมนี้จัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้อาสาสมัครสามารถผลิตสื่อ E-braille ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น