การสัมมนาคณะทำงานเพื่อการประเมินระบบการให้บริการที่ได้รับการพัฒนาในเฟสที่ 1 และ 2

วมทั้งการหาแนวทางการพัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการออนไลน์ให้มีมาตรฐานสากล

เพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในอนาคต วันที่ 28 - 30 ก.ย. 2560

 

เมื่อวันที่ 28 - 30 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมาสำนักหอสมุดเบญญาลัยได้จัดโครงการอบรมสัมมนา “ารสัมมนาคณะทำงานเพื่อการประเมินระบบการให้บริการที่ได้รับการพัฒนาในเฟสที่ 1 และ 2 รวมทั้งการหาแนวทางการพัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการออนไลน์ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในอนาคต” สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา