โครงการอบรมการสัมมนาคณะทำงานเพื่อการประเมินระบบการให้บริการและกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการออนไลน์ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในอนาคต

                เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้จัดโครงการอบรมการสัมมนาคณะทำงานเพื่อการประเมินระบบการให้บริการและกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการออนไลน์ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในอนาคต สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกิจกรรมนี้จัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา