บริจาคออนไลน์

 
 

 

อักษรเบรลล์เป็นช่องทางการรับรู้สื่ออีกทางหนึ่งของคนตาบอดเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนตาบอดให้ทันเหตุการณ์และพัฒนาตนให้ทัดเทียมกับบุคลปกติทั่วไป
จากพันธกิจ การผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักเรียนตาบอดที่กำลังศึกษาในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา โรงเรียนเรียนร่วม และจังหวัดใกล้เคียง ของสำนักหอสมุดเบญญาลัยที่ผ่านมาตลอด 5 ปีนั้น พบว่าได้ใช้กระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์เฉลี่ยประมาณ ปีละ 30 กล่องต่อปี กล่องละ 1,600 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 48,000 บาท ต่อปี
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์สมทบทุนเพื่อจัดซื้อกระดาษดังกล่าวตามช่องทางด้านล่างนี้
หนึ่งการแบ่งปันของท่าน ช่วยเพิ่มโอกาศทางการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับพวกเราขอขอบพระคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนตาบอดไปด้วยกัน
ดังนั้นจึงขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนสมทบจัดซื้อกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์สมทบทุนของสำนักหอสมุดเบญญาลัยได้ตามช่องทางการบริจาคด้านล่างนี้นะคะ

รายละเอียดผู้บริจาค

สมทบทุนจัดซื้อกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์

ข้อมูลการบริจาค

บาท
โอนเงิน