รายการรับบริจาค

 

อักษรเบรลล์เป็นช่องทางการรับรู้สื่ออีกทางหนึ่งของคนตาบอดเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนตาบอดให้ทันเหตุการณ์และพัฒนาตนให้ทัดเทียมกับบุคลปกติทั่วไป
จากพันธกิจ การผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักเรียนตาบอดที่กำลังศึกษาในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา โรงเรียนเรียนร่วม และจังหวัดใกล้เคียง ของสำนักหอสมุดเบญญาลัยที่ผ่านมาตลอด 5 ปีนั้น พบว่าได้ใช้กระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์เฉลี่ยประมาณ ปีละ 30 กล่องต่อปี กล่องละ 1,600 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 48,000 บาท ต่อปี
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์สมทบทุนเพื่อจัดซื้อกระดาษดังกล่าวตามช่องทางด้านล่างนี้
หนึ่งการแบ่งปันของท่าน ช่วยเพิ่มโอกาศทางการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับพวกเราขอขอบพระคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนตาบอดไปด้วยกัน
ดังนั้นจึงขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนสมทบจัดซื้อกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์สมทบทุนของสำนักหอสมุดเบญญาลัยได้ตามช่องทางการบริจาคด้านล่างนี้นะคะ

เนื่องจากการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัยที่ผ่านมาพบปัญหาสื่อสารสนเทศที่มีให้บริการไม่เพียงพอสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ทางสำนักหอสมุดต้องกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครเพื่อเข้ามาช่วยอ่านหนังสือบันทึกเสียง และรับหนังสือไปพิมพ์ที่บ้าน ซึ่งได้รับความสนใจ และได้รับการตอบรับจากอาสาสมัครด้วยดีเสมอมา
แต่พบว่าเสียงที่บันทึกได้ไม่ได้มาตรฐาน มีเสียงเบา เกิดเสียงสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนตลอดเวลา จากการศึกษาปัญหา และการศึกษาดูงานจากห้องบันทึกเสียงหลายที่ พบว่าไมโครโฟนรุ่น Blue-yeti pro เป็นไมที่มีคุณภาพ สามารถมี Sound card ในตัวตัดเสียงรบกวน และตั้งค่าการบันทึกได้หลายลักษณะการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ทางสำนักหอสมุดเบญญาลัยจึงมีแผนจะจัดหาไมโครโฟนรุ่นดังกล่าวมาทดแทนในส่วนที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ และมีเสียงไฟแทรก จำนวน 7 ตัว ตัวละ 8,800 บาท
***แต่ยังขาดทุนทรัพย์***
ดังนั้นจึงขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนสมทบจัดซื้อไมโครโฟนในห้องบันทึกเสียง หรือสามารถบริจาคเป็นอุปกรณ์รุ่นดังกล่าว ของสำนักหอสมุดเบญญาลัยตามช่องทางการบริจาคด้านล่างนี้นะคะ

ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักหอสมุดเบญญาลัย นอกจากจะส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับคนตาบอดแล้ว เรายังพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดทุกระดับด้วยแนวคิดที่ว่าไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นคนตาบอดได้ ถ้ารู้ไอที และใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเป็น ด้วยการเรียนการสอนที่ผ่านมาเรายังขาดแคลนอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเป็นตัวอย่างการฝึกอบรม และสำหรับนักเรียนตาบอดเป็นอย่างมากเช่น เครื่องฟังหนังสือเดซี่ เครื่องขยายหน้าจอสำหรับอ่านหนังสือ เครื่องแสดงผลและจดบันทึกอักษรเบรลล์ กระดาษ A4 สำหรับพริ้นการบ้านส่งอาจารย์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Flash Drive เป็นต้นท่านที่มีความประสงค์จะสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวสามารถบริจาคได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยครับ

โครงการแหล่งเรียนรู้นอกอาคาร
ร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ สำหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้น่าสนใจ ด้วยแนวคิดที่ว่า“การเรียนรู้นั้นไม่ได้เรียนเพียงแค่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป” 
นำเอาบรรยากาศธรรมชาติมาช่วยสร้างการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพและเพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอกลุ่มเป้าหมาย ท่านที่มีความประสงค์จะสมทบทุนเพื่อโครงการแหล่งเรียนรู้นอกอาคาร สามารถบริจาคได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ