ห้องเรียนรู้ IT

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด