บุคลากรสำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายพีระ  พิลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักหอสมุดเบญญาลัย
ฝ่ายงานสำนักงาน
นางสาวพรวิมล  คูณขุนทด หัวหน้าพนักงานธุรการ
นางสมัย  ชุมแวงวาปี พนักงานบริการทั่วไป
ฝ่ายผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนารี  คงพินิจ หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อสารสนเทศ
นางสาวอัญญานี  อิ่มทะเล พนักงานผลิตและบริการสื่อ
นางสาวจุฑามาศ ซวงกระโทก พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อฯ
ฝ่ายงานพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยี
นายฌาณวิทย์  มณี หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยี
นายธนกิจ  เขียวสอนทอง พนักงาน Web Admin
นายชนะพงษ์  บุญมี พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อฯ
ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐปภัสร์  วิทยาปกรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
นางสาวศรันยา  เกษียรพรมราช พนักงานบริการเทคโนโลยี