โครงสร้างการบริหารงานสำนักหอสมุดเบญญาลัย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ
นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักหอสมุดฯ
นางสาวสุดใจ แดนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน/บัญชี
นายโกมล มาลัยทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวพิจิตรา ทองเนื้อขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางกรกนก ศิริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และหารายได้
นายวินิจ มูลวิชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
คณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดฯ
หัวหน้าสำนักหอสมุดฯ
วางแผน กำหนดนโยบาย และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของสำนักหอสมุดฯ
ฝ่ายสำนักงาน
งานธุรการ/งานบุคลากร/งานทะเบียน/งานการเงิน/บัญชี งานอาคารสถานที่ และอื่นๆ
ฝ่ายผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน การให้บริการสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มเป้าหมาย การอบรมอาสาสมัครผลิตสื่อ
ฝ่ายงานพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยี
การให้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญญาลัย การให้บริการ ติดตั้ง/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก
ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
พัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์และการจัดหารายได้ แนะนำการใช้บริการห้องสมุดแก่กลุ่มเป้าหมาย