สำนักหอสมุดเบญญาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2555  เริ่มโดย  ดรประหยัด  ภูหนองโอง    ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จากแนวคิดที่ว่า  “ความรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก  สามารถสร้างความเท่าเทียมกันในสิทธิของมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ให้ครอบคลุมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  อีกทั้งยังรวบรวมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั้งในและต่างประเทศ  โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิธรรมิกชนฯ   ทั้ง 10 สาขา ทั่วประเทศ  สถาบันการศึกษา  รวมทั้งองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   

                เมื่อวันที่    30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555   สำนักหอสมุดเบญญาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดหอสมุด  พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า  อาคารเบญญาลัย”  ซึ่งหมายความว่า  อาคารแห่งความรอบรู้  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากรของมูลนิธิฯ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น