สำนักหอสมุดเบญญาลัย แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

149 หมู่ 6 ซอยวัชรปาณ ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์มือถือ: 095-263-1727

 โทรศัพท์: 044-213-513

แฟกซ์: 044-213-514

 โซเชียลมีเดีย

Facebook Fanpage : facebook.com/benyalai

Line Fanpage : @benyalai

Instagram Fanpage : benyalai.elib

Google plus Fanpage : benyalai

Youtube Fanpage : benyalai

Twitter : benyalai

 

แผนที่การเดินทางมาสำนักหอสมุดเบญญาลัย

 

แผนที่การเดินทางมาสำนักหอสมุดเบญญาลัย

 

บุคลากรสำนักหอสมุดเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายพีระ พิลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักหอสมุดเบญญาลัย
ฝ่ายงานสำนักงาน
นางสาวพรวิมล คูณขุนทด หัวหน้าพนักงานธุรการ
นางสมัย ชุมแวงวาปี พนักงานบริการทั่วไป
ฝ่ายผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนารี คงพินิจ หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อสารสนเทศ
นางสาวอัญญานี อิ่มทะเล พนักงานผลิตและบริการสื่อ
นางสาวจุฑามาศ ซวงกระโทก พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อฯ
ฝ่ายงานพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยี
นายฌาณวิทย์ มณี หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยี
นายธนกิจ เขียวสอนทอง พนักงาน Web Admin
นายชนะพงษ์ บุญมี พนักงานตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อฯ
ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐปภัสร์ วิทยาปกรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
นางสาวศรันยา เกษียรพรมราช พนักงานบริการเทคโนโลยี

โครงสร้างการบริหารงานสำนักหอสมุดเบญญาลัย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ
นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักหอสมุดฯ
นางสาวสุดใจ แดนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน/บัญชี
นายโกมล มาลัยทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวพิจิตรา ทองเนื้อขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางกรกนก ศิริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และหารายได้
นายวินิจ มูลวิชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ
คณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดฯ
หัวหน้าสำนักหอสมุดฯ
วางแผน กำหนดนโยบาย และติดตามการดำเนินงานตามแผนงานของสำนักหอสมุดฯ
ฝ่ายสำนักงาน
งานธุรการ/งานบุคลากร/งานทะเบียน/งานการเงิน/บัญชี งานอาคารสถานที่ และอื่นๆ
ฝ่ายผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน การให้บริการสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มเป้าหมาย การอบรมอาสาสมัครผลิตสื่อ
ฝ่ายงานพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยี
การให้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดเบญญาลัย การให้บริการ ติดตั้ง/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก
ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
พัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการ งานประชาสัมพันธ์และการจัดหารายได้ แนะนำการใช้บริการห้องสมุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
1.	ศ. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.	นายมุข  วงษ์ชวลิตกุล รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯและประธานมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.	นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.	ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.	ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
6.	ดร.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุศูนย์เทคโนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
7.	นายสมพงษ์ เจริญศิริ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายอำนวยการ มหาวิยาลัยมหาสารคาม
8.	Mr.Lawrence Campbell ผู้ประสานงาน โครงการ Southeast Asia Higher Education for visually impaired Student/Former President of International Council on Overbrook-Nippon Network on education for Visually Impaired People (ICEVI)
9.	Ms.Wenru Niu Director of Overbrook - Nippon Network on educational technology Project (ONNET)
10.	นายกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 

คณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดเบญญาลัย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
1.	นายโกศล สมจินดา ประธานกรรมการ
2.	ดร.มณเฑียร บุญตัน รองประธานกรรมการ
3.	นางกาญจนา พรมแก้ว รองประธานกรรมการ
4.	นายวินิจ มูลวิชา รองประธานกรรมการ
5.	นายเพทาย คำภา กรรมการ
6.	นางอาภรณ์ ปิยะพรมดี กรรมการ
7.	นายวีระแมน นิยมพล กรรมการ
8.	นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ กรรมการ
9.	นายธนาคม ตาฬวัฒน์ กรรมการ
10.	นายเอกกมล แพทยานันท์ กรรมการ
11.	ดร.นันทนุช สุวรรณาวุธ กรรมการ
12.	นายพีระ พิลาฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
13.	นางสาวหนึ่งฤทัย พวงเพชร กรรมการ
14.	นายเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการ
15.	ดร.พงษ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร กรรมการ
16.	นายสุรชาติ ราชจันดา กรรมการ
17.	Miss Jeraissa Olivares กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายต่างประเทศ

ปรัชญา (Philosophy)

ความรู้คือแสงสว่างนำทางเรา

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักหอสมุดเบญญาลัย แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

พันธกิจ (Missions)

          1. พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ รวบรวม จัดเก็บสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นผ่านระบบการให้บริการออนไลน์

          2. ให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าและการวิจัยสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

          3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้สู่แนวทางปฏิบัติและใช้งานได้จริง

          4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ การศึกษา การประกอบอาชีพ และการค้นคว้าวิจัย

 

จุดมุ่งหมายสำหรับการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัย

          1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศที่หลากหลายให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้สามารถเข้าถึงสื่อสารสนเทศได้ ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา

          2. เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนองค์กรเครือข่ายผ่านระบบให้บริการออนไลน์

          3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและองค์กรเครือข่าย

          4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิต และการบริการสื่อสารสนเทศรวมทั้ง การเชื่อมโยงการทำงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดในสังกัดมูลนิธิฯ สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

 

เป้าหมาย

          1. พัฒนาสำนักหอสมุดเบญญาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้และใช้งานได้จริง

          2. พัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

          3. เพิ่มศักยภาพการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้มีความสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน และมีเนื้อหาน่าสนใจ โดยการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล

          4. ให้บริการห้องสมุดในลักษณะห้องสมุดมีชีวิตโดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมในกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดเบญญาลัย