คณะกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
1.	ศ. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.	นายมุข  วงษ์ชวลิตกุล รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯและประธานมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.	นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.	ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.	ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
6.	ดร.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุศูนย์เทคโนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
7.	นายสมพงษ์ เจริญศิริ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายอำนวยการ มหาวิยาลัยมหาสารคาม
8.	Mr.Lawrence Campbell ผู้ประสานงาน โครงการ Southeast Asia Higher Education for visually impaired Student/Former President of International Council on Overbrook-Nippon Network on education for Visually Impaired People (ICEVI)
9.	Ms.Wenru Niu Director of Overbrook - Nippon Network on educational technology Project (ONNET)
10.	นายกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 

คณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดเบญญาลัย
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
1.	นายโกศล สมจินดา ประธานกรรมการ
2.	ดร.มณเฑียร บุญตัน รองประธานกรรมการ
3.	นางกาญจนา พรมแก้ว รองประธานกรรมการ
4.	นายวินิจ มูลวิชา รองประธานกรรมการ
5.	นายเพทาย คำภา กรรมการ
6.	นางอาภรณ์ ปิยะพรมดี กรรมการ
7.	นายวีระแมน นิยมพล กรรมการ
8.	นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ กรรมการ
9.	นายธนาคม ตาฬวัฒน์ กรรมการ
10.	นายเอกกมล แพทยานันท์ กรรมการ
11.	ดร.นันทนุช สุวรรณาวุธ กรรมการ
12.	นายพีระ พิลาฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
13.	นางสาวหนึ่งฤทัย พวงเพชร กรรมการ
14.	นายเทวพงษ์ พวงเพชร กรรมการ
15.	ดร.พงษ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร กรรมการ
16.	นายสุรชาติ ราชจันดา กรรมการ
17.	Miss Jeraissa Olivares กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายต่างประเทศ